Hội nghị triển khai thực hiện Phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết sản xuất trên biển năm 2024.

Đăng ngày 25 - 06 - 2024
100%

Sáng ngày 21/6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết sản xuất trên biển năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SNN&PTNT ngày 04/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Phương án củng cố, phát triển Tổ đoàn kết sản xuất trên biển tỉnh Thanh Hóa, năm 2024; sáng ngày 21/6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết sản xuất trên biển năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh; Công an tỉnh; Hội Nghề cá Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường nghề cá trọng điểm và đại diện các Tổ đoàn kết trên biển tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng các tổ đoàn kết Trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và được thực hiện từ năm 2013 theo quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh, đã thành lập được 389 tổ, với 1.975 tàu cá, thu hút trên 14.290 lao động tham gia, thường xuyên hoạt động trên các vùng biển của tỉnh và các ngư trường: Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 và ngư trường các tỉnh phía Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Tuy nhiên sau hơn 10 năm qua, việc các tổ đoàn kết phát triển chủ yếu về số lượng, chưa quan tâm đến chiều sâu chất lượng hoạt động, nhiều tổ đoàn kết có các tàu cá làm nghề khai thác khác nhau, hoạt động ở các vùng biển khác nhau nên việc giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động trên biển bị hạn chế, hoạt động còn bất cập, hình thức, chưa đúng với mục đích của tổ đoàn kết trên biển đặt ra; sự phối hợp giữa các tổ đoàn kết với các cơ quan chức năng, lực lượng chấp pháp trên biển còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó để củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đoàn kết sản xuất trên biển gắn với sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, bền vững; hình thành các hợp tác, liên doanh, liên kết trong khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu các rủi ro trên biển, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, sẵn sàng tham gia vào lực lượng dân quân biển, tăng cường sự hiện diện của ngư dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, ngày 29/9/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3522/QĐ-UBND phê duyệt Phương án củng cố, phát triển Tổ đoàn kết sản xuất trên biển tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong củng cố, phát triển các tổ đoàn kết sản xuất trên biển; từ đó chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả việc củng cố, phát triển tổ đoàn kết trên biển theo Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh. Sau khi  các đại biểu tham gia ý kiến, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận tại hội nghị với các nội dung như sau:

          1. Các sở, ngành cấp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các địa phương triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Phương án đã được phê duyệt.

          2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Thủy sản,  các quy định về chống khai thác IUU, các quy định của luật biển quốc tế; các cam kết, thỏa thuận song phương và đa phương của nước ta với các nước có chung lợi ích; đẩy mạnh tuyên truyền mục đích ý nghĩa và hiệu quả của việc tham gia tổ đoàn kết trên biển để chủ tàu cá, ngư dân tích cực tham gia tổ đoàn kết trên biển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

          - Tổ chức rà soát, đánh giá các tổ đoàn kết sản xuất đã được thành lập; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện củng cố, phát triển tổ đoàn kết trên biển trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ đoàn kết theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân, các chủ tàu tham gia tổ đoàn kết trên biển, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc củng cố, phát triển tổ đoàn kết trên địa bàn xã, phường.

          - Phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện việc củng cố và phát triển tổ đoàn kế trên biển tại địa phương, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; khuyến khích ngư dân địa phương tham gia Tổ đoàn kết trên biển, theo mô hình liên kết như: hoạt động cùng nghề, cùng ngư trường, tàu mẹ tàu con, luôn phiên vận chuyển sản phẩm.

          - Hướng dẫn các tổ đoàn kết sản xuất đã thành lập thường xuyên củng cố, sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp tác, quy chế, quy ước; duy trì hoạt động của tổ, tổ chức các buổi sinh hoạt theo quy chế; hướng dẫn thành lập mới các tổ đoàn kết, bầu tổ trưởng, ban liên lạc cho các tổ đoàn kết; chứng thực, xác nhận thành lập tổ và các quy chế, quy ước, kế hoạch hoạt động của tổ đoàn kết.

          3. Chi cục Thủy sản

          - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung Phương án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030 theo đúng nội dung được phê duyệt. Xây dựng bộ tài liệu mẫu (trình tự các bước thành lập, quy chế mẫu, kế hoạch sản xuất tổ, hợp đồng liên kết,…) gửi các địa phương làm cơ sở tham khảo tổ chức thực hiện.

          - Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, đăng ký xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ đoàn kết liên kết sản xuất trên biển của các địa phương, tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

          - Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Phương án theo quy định.

          4. Trung tâm Khuyến nông

          - Phối hợp với Chi cục Thủy sản, địa phương xây dựng và đưa các tin, bài phóng sự trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, website của Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế, khu vực liên quan đến phát triển thủy sản; đặc biệt các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU và các văn bản pháp luật liên quan; các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển thủy sản đã được phê duyệt.

          - Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền mục đích ý nghĩa và hiệu quả của việc tham gia tổ đoàn kết trên biển để chủ tàu cá, ngư dân tích cực tham gia tổ đoàn kết trên biển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đưa tin các tổ, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện củng cố, phát triển, các tổ đoàn kết trên biển hoạt động hiệu quả./.

<

Tin mới nhất

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tàu cá để đảm bảo tàu cá có đủ điều kiện hoạt động...(08/07/2024 1:59 CH)

Thanh Hóa tham dự cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp kiểm soát hoạt động tàu cá xuất, nhập bến, ra...(02/07/2024 2:19 CH)

Chi cục Thủy sản Thanh Hóa tổ chức thả các loài giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024(27/06/2024 8:45 SA)

Tập huấn tuyên truyền Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác IUU và quy định xử phạt vi phạm...(26/06/2024 7:39 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết sản xuất trên biển năm 2024.(25/06/2024 4:58 CH)

Kiểm tra chống khai thác IUU(28/05/2024 8:36 CH)

Đánh giá của bạn về Trang thông tin điện tử
117 người đã bình chọn
°
960 người đang online