Thứ sáu, 29/03/2019
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

  1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288189

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Tải về

2

BNN-THA-288190

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Tải về

3

BNN-THA-288191

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Tải về

4

BNN-THA-288192

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Tải về

 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

T-THA-288518-TT

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận).

Tải về

2

T-THA-288517-TT

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

Tải về

3

T-THA-288516-TT

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Tải về

4

T-THA-288515-TT

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Tải về

5

T-THA-288512-TT

Cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Tải về

6

T-THA-288511-TT

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Tải về

 

3. Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-287821

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Tải về

2

BNN-THA-287822

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Tải về

3

BNN-THA-287823

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tải về

4

BNN-THA-287824

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tải về

5

BNN-THA-287825

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Tải về

6

BNN-THA-288212

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Tải về

7

BNN-THA-288213

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Tải về

8

BNN-THA-288215

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Tải về

9

BNN-THA-288217

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Tải về

10

BNN-THA-288219

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

Tải về

 

4. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản

 

1

BNN-THA-288472

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

Tải về

2

BNN-THA-288473

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

Tải về

3

BNN-THA-288474

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

Tải về

4

BNN-THA-288475

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

Tải về

5

BNN-THA-288476

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Tải về

6

BNN-THA-288477

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Tải về

7

BNN-THA-288478

Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)

Tải về

8

BNN-THA-288479

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Tải về

9

BNN-THA-288480

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

Tải về

10

BNN-THA-288481

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Tải về

11

BNN-THA-288482

Công bố mở cảng cá loại 2

Tải về

12

BNN-THA-288483

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Tải về

13

BNN-THA-288484

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Tải về

14

BNN-THA-288485

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá

Tải về

15

BNN-THA-288401

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Tải về

16

BNN-THA-288399

Xóa đăng ký tàu cá

Tải về

17

BNN-THA-288400

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Tải về

18

BNN-THA-288402

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Tải về

19

BNN-THA-288403

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Tải về

20

BNN-THA-288404

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

Tải về

21

BNN-THA-288405

Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

Tải về

22

BNN-THA-288406

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Tải về

 

 

5. Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288458

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

Tải về

2

BNN-THA-288437

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Tải về

3

BNN-THA-288438

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

Tải về

4

BNN-THA-288439

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

Tải về

5

BNN-THA-288440

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Tải về

6

BNN-THA-288441

Thủ tục phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Tải về

7

BNN-THA-288442

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

Tải về

8

BNN-THA-288443

Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

Tải về

9

BNN-THA-288444

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Tải về

10

BNN-THA-288445

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Tải về

11

BNN-THA-288446

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Tải về

12

BNN-THA-288248

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

Tải về

13

BNN-THA-288249

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Tải về

14

BNN-THA-288288

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Tải về

15

BNN-THA-288318

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Tải về

 

6. Thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288390

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

Tải về

2

BNN-THA-287772

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư

Tải về

3

BNN-THA-287774

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Tải về

4

BNN-THA-288323

Công nhận làng nghề

Tải về

5

BNN-THA-288324

Công nhận nghề truyền thống

Tải về

6

BNN-THA-288325

Công nhận làng nghề truyền thống

Tải về

7

BNN-THA-288422

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Tải về

8

BNN-THA-288421

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Tải về

7. Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp

 

1

BNN-THA-288449

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Tải về

 

8. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288316

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Tải về

2

T-THA-289173-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Tải về

3

T-THA-289172-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Tải về

4

T-THA-289171-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận.

Tải về

5

T-THA-289170-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Tải về

6

T-THA-289169-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

Tải về

7

T-THA-289168-TT

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản).

Tải về

8

T-THA-289167-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.

Tải về

9

T-THA-289166-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

Tải về

10

T-THA-289165-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (Thực hiện đối với Cơ sở có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 31 hoặc khoản 3 Điều 43 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 hoặc có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016).

Tải về

11

T-THA-289164-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

Tải về

12

T-THA-289163-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

Tải về

13

T-THA-289162-TT

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

Tải về

14

T-THA-289161-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký).

Tải về

15

T-THA-289159-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Tải về

16

T-THA-289156-TT

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y).

Tải về

17

T-THA-289155-TT

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh( gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

Tải về

 

9. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288378

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tải về

2

BNN-THA-288379

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tải về

3

BNN-THA-288380

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tải về

4

BNN-THA-288381

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tải về

5

BNN-THA-288382

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tải về

6

BNN-THA-288337

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

7

BNN-THA-288338

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

8

BNN-THA-288339

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

Tải về

9

BNN-THA-288340

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

Tải về

10

BNN-THA-288341

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

11

BNN-THA-288342

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

12

BNN-THA-288343

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

13

BNN-THA-288344

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

14

BNN-THA-288345

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

Tải về

15

BNN-THA-288346

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

16

BNN-THA-288347

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

17

BNN-THA-288348

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

18

BNN-THA-288349

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Tải về

19

BNN-THA-288350

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

20

BNN-THA-288351

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

21

BNN-THA-288352

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Tải về

22

T-THA-286197-TT

Cấp Giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình; xây dựng cống qua đê, khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều và xây dựng công trình đặc biệt (công trình quốc phòng - an ninh, giao thông, thông tin liên lạc, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền, di tích lịch sử văn hoá, khu phố cổ, làng cổ, cụm tuyến dân cư sống chung với lũ và trên các cù lao) trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tải về

23

T-THA-286196-TT

Cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm, khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi một kilomet (1km) tính từ biên ngoài phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tải về

24

T-THA-286195-TT

Cấp Giấy phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tải về

25

T-THA-286194-TT

Cấp Giấy phép nạo vét luồng, lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tải về

26

T-THA-286193-TT

Cấp Giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tải về

 

10. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

T-THA-287940-TT

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tải về

2

T-THA-287933-TT

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tải về

3

T-THA-287932-TT

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Tải về

4

T-THA-287931-TT

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Tải về

11. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

T-THA-289446-TT

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải về

2

T-THA-289445-TT

Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải về

3

T-THA-289444-TT

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải về

4

T-THA-289443-TT

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải về

5

T-THA-289442-TT

Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tải về

6

T-THA-289441-TT

Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý.

Tải về

 

12. Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

T-THA-288439-TT

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Tải về

 

13. Thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư và nông nghiệp, nông thôn

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BKH-THA-272038

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh)

Tải về

 

14. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý giá

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BTC-THA-287033

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Tải về

15. Lĩnh vực Nông nghiệp

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288415

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

2

BNN-THA-288391

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tải về

3

BNN-THA-288392

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tải về

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 945
    Đăng nhập
 
 
   
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Văn bản phát hành
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 . 3122/SNN&PTNT-KHTC 16/08/2019 Điều chỉnh, bổ sung công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470-K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định Công văn
2 . 174/TTr-SNN&PTNT 16/08/2019 Trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trạm giao dịch và làm việc tại thị trấn Bến Sung, thuộc Vườn Quốc gia Bến En Tờ trình
3 . 3121/SNN&PTNT-KHTC 16/08/2019 Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp tình trạng sụt lún tuyến đường vào Cảng cá Lạch Bạng. Công văn
4 . 3124/SNN&PTNT-KHTC 16/08/2019 Chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Công văn
5 . 3115/SNN&PTNT-BVNL 16/08/2019 Góp ý dự thảo “Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển” Công văn
6 . 3113/SNN&PTNT-TL 16/08/2019 Xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sông Lê Công văn
7 . 3109/SN&PTNT-PTNT 16/08/2019 Rà soát, cập nhật danh mục các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Công văn
8 . 3111/SNN&PTNT-PTNT 16/08/2019 Tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Công văn
9 . 3110/SNN&PTNT-KHTC 16/08/2019 Giao nghiên cứu, đề xuất danh mục, nội dung các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án có khả năng ký kết nghi nhớ, chấp thuận chủ trương đàu tư trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm sản với các đối tác Hàn Quốc Công văn
10 . 3112/SNN&PTNT-KHTC 16/08/2019 Tham gia ý kiến việc Công ty TNHH DVVT-TM Quang Minh xin bổ sung mỏ đất san lấp vào Quy hoạch khoáng sản hoặc Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoảng sản tỉnh Thanh Hóa. Công văn
12345678910...
    Thông báo
    Chuyên mục
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281