Thứ sáu, 14/09/2012
Chức năng, nhiệm vụ

Vị trí và chức năng:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Nội dung: Quyết định số 4107/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2008của UBND tỉnh Thanh Hóa về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyệnvà nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xãvề nông nghiệp và phát triển nông thôn”

Phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Lê Đức Giang:

- Phụ trách chung,chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Giám đốc Sở khác, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, đối ngoại, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính của Sở.

- Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở; Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống thiên tai; Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới; 03 Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên: Xuân Liên, Pù Hu, Pù Luông và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En.

 Phụ trách lĩnh vực: Lâm nghiệp, bảo vệ thực vật đối với cây lâm nghiệp; chất lượng giống lâm nghiệp; khuyến lâm; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách; quy chế dân chủ; công tác dân vận của Sở.

- Theo dõi các đơn vị: Chi cục Lâm nghiệp, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Lâm nghiệp và 12 Ban quản lý rừng phòng hộ: Na Mèo, Mường Lát, Sông Lò, Sông Chàng, Sông Đằn, Đầu nguồn Sông Chu, Lang Chánh, Sim, Thanh Kỳ, Như Xuân, Tĩnh Gia, Thạch Thành.

Phụ trách lĩnh vực: Trồng trọt, bảo vệ thực vật đối với cây trồng nông nghiệp; chất lượng về giống, sản phẩm trồng trọt, phân bón; khuyến nông lĩnh vực trồng trọt; khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Trồng trọt Sở, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp và Đoàn Quy hoạch Nông, Lâm nghiệp.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Viết Thái:

Phụ trách lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y; chất lượng về giống, sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi; khuyến nông lĩnh vực chăn nuôi; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Chăn nuôi Sở, Chi cục Thú y, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Ban Quản lý dự án nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Phụ trách lĩnh vực: Kiểm lâm; diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Trực tiếp làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

- Theo dõi các đơn vị: Văn phòng Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông.

Phụ trách lĩnh vực: Đê điều; phòng, chống thiên tai; theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các đơn vị: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thuỷ lợi.

3. Phó Giám đốc Hoàng Thị Yến:

Phụ trách lĩnh vực: Phát triển nông thôn; diêm nghiệp; chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; cơ điện nông nghiệp; môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động phát triển nông thôn; doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn; diễn biến đất nông nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; công nghệ thông tin của Sở; công tác văn phòng, tài chính Cơ quan Sở; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách lĩnh vực: Thủy lợi; xây dựng cơ bản; nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở, Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.  

Phụ trách lĩnh vực: Nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; chất lượng về giống, sản phẩm thuỷ sản, thức ăn nuôi trồng thuỷ sản; khuyến ngư; công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực thuỷ sản. Theo dõi, chỉ đạo các dự án xây dựng cơ bản do Sở, các đơn vị làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Nuôi trồng thuỷ sản Sở, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống thuỷ sản; 03 Ban Quản lý cảng cá: Lạch Hới, Lạch Bạng, Hòa Lộc.

Nhiệm vụ của các phòng chức năng thuộc Sở

Văn phòng:

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, phòng Sở thực hiện chương trình trên.

2. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp thông tin tình hình về nông nghiệp & PTNT phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, làm báo cáo tuần.

3. Chủ trì xây dựng qui chế làm việc của Sở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, các đơn vị thực hiện quy chế và đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành theo quy chế làm việc.

 4. Quản lý thống nhất quy trình văn bản ( đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; đánh máy, phô tô tài liệu; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.

5. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, Trang tin điện tử và các hệ thống CNTT trong ngành phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho CB, CC Sở.

6. Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc; đón tiếp khách và các hoạt động của Sở, của Lãnh đạo Sở; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của cơ quan, của lãnh đạo Sở; giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại.

7. Hướng dẫn, duy trì chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan; bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ bí mật, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

8. Quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu theo chế độ quy định hiện hành.

 9. Thường trực Hội đồng quản lý khoa học công nghệ của ngành. Tiếp nhận, trả hồ sơ cho các đơn vị, cá nhân tại bộ phận "một cửa".

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Thanh tra Sở:

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thanh tra thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở. Thực hiện thanh tra chuyên ngành thuỷ sản; chỉ đạo hoạt động của thanh tra chuyên ngành Thú y, Bảo vệ thực vật và thanh tra pháp chế Kiểm lâm.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách.

3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT theo quy định của pháp luật.

4. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo qui định của pháp luật và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Huớng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn công tác thanh tra nội bộ trong các đơn vị trực thuộc.

6. Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

7. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Kế hoạch – Tài chính:

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch tổng thể, dài hạn, trung hạn, hàng năm trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và PTNT trong tỉnh (sản xuất, đầu tư, tài chính). Quản lý, hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT trong tỉnh.     

3. Theo dõi, tổng hợp và lập các báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dài hạn, hàng năm và làm báo cáo tháng, quí, năm của Sở.

4. Quản lý các công trình XDCB do Sở làm chủ đầu tư gồm:  tham mưu cho giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầt tư, điều chỉnh dự án đầu tư; kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu đối với các gói thầu do cấp quyết định đầu tư uỷ quyền cho Sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trình Giám đốc Sở phê duyệt. Hướng dẫn kiểm tra công tác đấu thầu trong ngành; tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết kiến nghị trong đấu thầu thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của chủ đầu tư.

5. Theo dõi hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc Sở do UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính - kế toán, thống kê ở các đơn vị trực thuộc, các chương trình, dự án thuộc Sở quản lý. Thẩm định dự toán chi phí quản lý, giá  ở các đơn vị; thẩm định số liệu tài chính khi tiếp nhận bàn giao, chia tách, tháp nhập, giải thể các đơn vị; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hàng năm.

7. Trình Giám đốc Sở phê duyệt, quyết định điều chuyển, thanh lý, mua sắm tài sản, sửa chữa cho các đơn vị trực thuộc và giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.      

Phòng Tổ chức cán bộ

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng phư­ơng án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể hoặc chuyển đổi các loại hình đơn vị. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức - biên chế của các đơn vị trực thuộc.

2. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Sở.

3. Trình giám đốc Sở giao chỉ tiêu biên chế hàng năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn thực hiện định mức, tiền lương cho các đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo đúng qui định của Pháp luật.

4. Trình Giám đốc Sở về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ diện Sở quản lý. Tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng lương - phụ cấp lương, nghỉ BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

5. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Sở quản lý, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Thống kê, tổng hợp báo cáo về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

6. Hư­ớng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, thực hiện nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Thực hiện  chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong các đơn vị trực thuộc Sở.

7. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo kế hoạch của tỉnh. Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở. Thường trực: Hội đồng Thi đua khen thưởng, 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Trồng trọt

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp phát triển ngành trồng trọt của tỉnh trình Giám đốc Sở.

2. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án về cây trồng nông nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc thực hiện quy trình kỹ thuật trồng trọt đã được ban hành, phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng sinh thái trong tỉnhvà ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng vào sản xuất..

3. Thẩm định phương án sử dụng đất trồng cây nông nghiệp có hiệu quả; biện pháp chống thoái hoá, xói mòn  và bảo vệ môi trường đất nông nghiệp. 

4. Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giống cây trồng nông nghiệp; phân bón theo quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp quản lý theo dõi vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường trồng trọt.

5. Phối hợp với các phòng và đơn vị có liên quan hướng dẫn quản lý nhà nước về chuyên ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt vào sản xuất; giải quyết những vấn đề có liên quan đến trồng trọt.

6. Thành viên Hội đồng thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án có liên quan đến trồng trọt.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 Phòng Chăn nuôi

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các vùng sinh thái trong địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở, xây dựng hệ thống biện pháp kỹ thuật chăn nuôi phù hợp với từng con nuôi; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi đã được ban hành, phù hợp với điều kiện tự nhiên và vùng sinh thái trong tỉnh.

3. Quản lý Nhà nước về công tác giống và thức ăn chăn nuôi theo quy định hiện hành của Nhà nư­ớc, phối hợp quản lý theo dõi vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường trong chăn nuôi.

4. Thẩm định phương án về sử dụng đất dành cho chăn nuôi.

5. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi.

6. Thành viên Hội đồng thẩm định về kỹ thuật đối với các chương trình dự án chăn nuôi.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Nuôi trồng thủy sản

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch,chương trình, chính sách, đề án, dự án về nuôi trồng và sản xuất giống thuỷ sản của tỉnh trình Giám đốc Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản để trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành thực hiện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến nuôi trồng thủy sản. 

3. Thực hiện quản lý nhà nước về nuôi trồng, giống thuỷ sản, thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; phối hợp quản lý, theo dõi vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường thuỷ sản.

4. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng KHKT chuyên ngành; dự án hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

5. Thành viên Hội đồng thẩm định các quy hoạch, kế hoạch chương trình, đề án, dự án có liên quan đến nuôi trồng thủy sản.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Quản lý xây dựng công trình

Tham mư­u và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng các công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Kiểm tra sự phù hợp của dự án với quy hoạch; việc tuân thủ các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.

- Kiểm tra việc áp dụng đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật  xây dựng trong công tác lập tổng mức đầu tư và dự toán công trình;

- Kiểm tra chất lượng xây dựng công trình chuyên ngành; điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

2. Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án chuyên ngành nhóm B, C đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Tỉnh và các dự án do Bộ Nông nghiệp & PTNT uỷ quyền, phân cấp.

3. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng cơ bản  chuyên ngành do Sở làm chủ đầu tư.

 4. Tham gia ý kiến vào các báo cáo kinh tế, kỹ thuật các công trình chuyênngành trên địa bàn Tỉnh khi có yêu cầu.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 105828
    Đăng nhập
 
 
   
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Văn bản phát hành
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 . 4438/SNN&PTNT-TTR 13/11/2019 Chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị của cán bộ công nhân viên bảo vệ rừng Sến Tam Quy và rừng thông phòng hộ Hà Trung Công văn
2 . 790/QĐ-SNN&PTNT 13/11/2019 Thành lập Hội đồng thẩm định, bình tuyển cây đầu dòng đối với Cam Vân Du tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Quyết định
3 . 211/TTr-SNN&PTNT 13/11/2019 Phê duyệt Kế hoạch hiện đại hóa thủy lợi giai đoạn 2019-2020 tỉnh Thanh Hóa Tờ trình
4 . 4453/SNN&PTNT-BVNL 13/11/2019 Cấp phép cho tàu cá tham gia khai thác trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2019-2020 Công văn
5 . 4446/SNN&PTNT-TT 13/11/2019 Sản xuất thử giống lúa lai 3 dòng Long Hương 8117 vụ Đông Xuân 2019-2020 tại Thanh Hóa. Công văn
6 . 4447/SNN&PTTN-KHTC 13/11/2019 Tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch Nhà máy điện gió Envision Hoằng Hóa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 Công văn
7 . 4448/SNN&PTNT-CN 13/11/2019 Báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chương trình chăn nuôi năm 2019. Công văn
8 . 4437/SNN&PTNT-KHTC 13/11/2019 Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Tân Thành 1. Công văn
9 . 4439/SNN&PTNT-KHTC 13/11/2019 Tham gia ý kiến vào dự thảo “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch hành động số 175-KH/TU ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Công văn
10 . 4445/SNN&PTNT-KHTC 13/11/2019 Cung cấp hồ sơ về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lot sinh học phục vụ chăn nuôi theo chuỗi liên kết cung cầu Công văn
12345678910...
    Thông báo
    Chuyên mục
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281