Thư viện Video
Thứ sáu, 10/05/2019
Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

 

  1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Tải về

2

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555821&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10540&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555820&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10540&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555819&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10540&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

  1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486132&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10542&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486131&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10542&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

 

 

 

3. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=447086&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10927&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=447057&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10927&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=447045&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10927&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=447035&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10927&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=446988&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10927&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=446986&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10927&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

4. Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555736&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555735&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555734&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555733&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555732&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555730&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555729&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555728&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555727&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

10

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555726&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10541&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

5. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555816&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555815&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555814&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555813&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực nếu được ủy quyền)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555812&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555811&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

7

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555810&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555809&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

9

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555808&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

10

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555807&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

11

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555806&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

12

Chứng nhận lại sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555805&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

13

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555803&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

14

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555802&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555801&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

16

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555800&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

17

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555799&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555798&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

19

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555797&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

20

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555796&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

21

Cấp phép nhập khẩu tàu cá đóng mới.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486663&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

22

Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486661&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

23

Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486648&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486570&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10537&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6. Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=560591&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556793&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556634&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556632&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ khi chuyển rừng sang trồng cao su của tổ chức (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ không hoàn lại)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556629&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556628&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

7

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556618&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

8

Cho thuê rừng đối với tổ chức

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556617&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

9

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556611&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

10

Giao nộp gấu cho nhà nước

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556610&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của Công ước CITES

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556594&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

12

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của các tổ chức

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551492&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

13

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551491&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

14

Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551485&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

15

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551484&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

16

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551483&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

17

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551482&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

18

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551481&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

19

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551479&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

20

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551478&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

21

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551477&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

22

Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551475&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

23

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551474&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

24

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551473&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

25

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551472&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

26

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551471&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

27

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551470&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

28

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551469&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

29

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551468&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

30

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551467&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

31

Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật(đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551465&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

32

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551464&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

33

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551463&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

34

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551462&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

35

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551461&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

36

Giao rừng cho tổ chức

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551459&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

37

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551451&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

38

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551448&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

39

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân(cấp tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551447&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

40

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn(cấp tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551446&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

41

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES (đối với thực vật không phải là cây gỗ)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=131578&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

42

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại Phụ lục I Công ước CETES và nhóm I theo quy định Pháp luật Việt Nam

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=131577&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

43

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES (đối với thực vật là cây gỗ)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=131575&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

44

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã thông thường (không quy định tại nghị định số 32/2006/NĐ- CP và quyết định số 74/2007/QĐ-BNN-KL)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=131315&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

45

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý hiếm theo quy định tại Phụ lục I Công ước CITES và nhóm I theo quy định Pháp luật Việt Nam.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=131313&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

46

Giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý hiếm nhóm I,II theo quy định Pháp luật Việt Nam.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=131308&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

47

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556604&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

48

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556601&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

49

Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức, cá nhân trong nước (Phạm vi giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556596&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

50

Khoán công việc và dịch vụ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551457&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

7. Thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573478&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555749&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555747&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Công nhận làng nghề

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545528&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Công nhận nghề truyền thống

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545527&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Công nhận làng nghề truyền thống

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545526&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

7

Thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=242129&Keyword=Th%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh,%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%81%20%C3%A1n%20s%E1%BA%AFp%20x%E1%BA%BFp,%20%C4%91%E1%BB%95i%20m%E1%BB%9Bi%20c%C3%B4ng%20ty%20n%C3%B4ng,%20l%C3%A2m%20nghi%E1%BB%87p&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

8. Thủ tục hành chính lĩnh vực Diêm nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545529&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10536&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

9. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=562816&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486392&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486386&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486377&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486363&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486362&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486361&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486357&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486352&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (Thực hiện đối với Cơ sở có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 31 hoặc khoản 3 Điều 43 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 hoặc có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486272&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

11

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486265&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486225&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

13

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486209&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486191&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486182&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

16

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486167&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

17

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh( gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486133&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10928&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

10. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573490&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573489&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573488&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573487&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573486&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555792&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

7

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555791&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

8

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555790&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

9

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555789&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

10

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555788&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

11

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555787&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

12

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555786&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

13

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555785&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

14

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555784&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

15

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555783&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

16

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555782&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

17

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555781&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

18

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555780&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

19

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555779&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

20

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555778&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

21

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555777&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

22

Cấp Giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình; xây dựng cống qua đê, khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều và xây dựng công trình đặc biệt (công trình quốc phòng - an ninh, giao thông, thông tin liên lạc, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền, di tích lịch sử văn hoá, khu phố cổ, làng cổ, cụm tuyến dân cư sống chung với lũ và trên các cù lao) trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258532&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

23

Cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm, khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi một kilomet (1km) tính từ biên ngoài phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258524&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

24

Cấp Giấy phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258514&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

25

Cấp Giấy phép nạo vét luồng, lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258511&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

26

Cấp Giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=258505&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

11. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=446648&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=444192&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=444187&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=444181&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

12. Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438783&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10574&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=486125&Keyword=d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20kinh%20ph%C3%AD%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20c%C3%B4ng%20%C3%ADch%20gi%E1%BB%91ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh

 

13. Thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư và nông nghiệp, nông thôn

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=564154&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10904&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

14. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=489703&Keyword=c%E1%BA%A5p%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20s%E1%BA%A1ch%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=489701&Keyword=c%E1%BA%A5p%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20s%E1%BA%A1ch%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=489700&Keyword=c%E1%BA%A5p%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20s%E1%BA%A1ch%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=489699&Keyword=c%E1%BA%A5p%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20s%E1%BA%A1ch%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=489697&Keyword=c%E1%BA%A5p%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20s%E1%BA%A1ch%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

15. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý giá

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=528244&Keyword=quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20gi%C3%A1&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 343
 Đăng nhập
 
 
   
 Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281