Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 85761
Hôm qua 137474
Tuần này 411675
Tháng này 4845441
Tất cả 177593727
Browser   (Today) Chi tiết >>
Chủ nhật, 04/06/2023
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 26/5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và Chương trình phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

         Theo đánh giá, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp đạt kết quả khá: tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân 3 năm (2021 - 2023) đạt 3,41%/năm, sản lượng lương thực 1,57 triệu tấn/năm; tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tăng thêm 22,4 nghìn ha; tỷ lệ che phủ rừng 2023 ước đạt 53,65%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước năm 2023 đạt 97,5%; toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 352 xã, 700 thôn bản miền núi đạt chuẩn NTM; trong đó: 76 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 12 xã, 317 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 324 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (được xếp hạng từ 3-4 sao), trong đó: 01 sản phẩm 5 sao. Cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành chuyển dịch đúng hướng.Việc huy động các nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp được tăng cường, ứng dụng khoa học, công nghệ được triển khai ở nhiều địa phương. 

Các đồng chí Lãnh đạo Sở chủ trì Hội nghị

          Đảng uỷ cùng với Lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; ban hành kịp thời kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện dịch vụ công. Qua đó các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng hạn, đúng luật và được người dân hài lòng, đánh giá cao. Chỉ số Cải cách hành chính của Sở ngày càng được cải thiện, nâng cao, từ năm 2020 đến nay luôn tỉnh xếp loại tốt, xuất sắc.

         

          Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo Đảng bộ bộ phận, các chi bộ xây dựng các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong từng lĩnh vực, từng chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong 03 năm đánh giá, xếp loại, đảng bộ Sở có 02 năm được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Giám đốc Sở Cao Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiệm nhiệm vụ, mục tiêu của ngành; đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, Chương trình về nông nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2025. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; xây dựng các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu của Thanh Hóa; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả chương  trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

Hình ảnh tại Hội nghị


Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phát triển toàn diện về bản lĩnh, phẩm chất và trí tuệ, hiện đại về phong cách và phương pháp làm việc, đổi mới, sáng tạo, ngang tầm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám đổi mới sáng tạo.

- Tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tích tụ, tập trung và bố trí, sử dụng đất đai; Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng chú trọng chất lượng và tính bền vững; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết và hợp tác; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

- Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp cấp tỉnh đảm bảo sự chỉ đạo, hiệu lực và hiệu quả; Tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

2. Công tác xây dựng Đảng

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tệ nạn xã hội.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái, gây mất đoàn kết nội bộ, xây dựng đời sống tư tưởng, tinh thần lành mạnh, dân chủ trong Cơ quan, đơn vị. Khuyến khích việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, chương trình công tác của tổ chức đảng, về quy định những điều đảng viên không được làm; về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát phải đạt mục tiêu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật của Đảng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy tinh thần dân chủ, gắn với nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

- Tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo sự khách quan và công tâm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới; quan tâm công tác phát triển đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy đảng.

- Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Mở rộng công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, vấn đề phức tạp mới nảy sinh, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguồn tin: truyenhinhthanhhoa.vn, Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 4221


Các tin khác:
 Ngành nông nghiệp bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (30/05/2023)
 Đoàn công tác Hội đồng TP Seong Nam (Hàn Quốc) thăm và tìm hiểu tại Vườn quốc gia Bến En (17/05/2023)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với đoàn công tác của Cục Thủy lợi (10/05/2023)
 Khơi nguồn tri thức Việt vì khát vọng nông nghiệp Việt (26/04/2023)
 Báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (17/04/2023)
 Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện Mường Lát (14/04/2023)
 Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1729 của Tỉnh ủy thăm, khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Lát (13/04/2023)
 Hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ - Đào tạo nguồn nhân lực - Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp” (12/04/2023)
 Báo cáo đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ở Vườn Quốc gia Bến En và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (05/04/2023)
 Thống nhất phương án phân bổ vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 (20/03/2023)

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang